Netwerk GGZ Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen

Belang ELP - ondertekent u mee?

 
De eerstelijnspsychologische functie
Een kernschakel in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg 
 
In het verlengde van het recente rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wensen de partners van Functie 1 van GGZ-netwerk Het PAKT zich, hopelijk samen met velen onder u, uit te spreken over de meervoudige betekenis van de ELP-functie. 
De hierna beschreven meerwaarde kan gerealiseerd worden door de eerstelijnspsychologische functie breedschalig in te voeren.

 

Ondertekent u mee?

 
De eerstelijnspsychologische functie laat gespecialiseerde ggz-expertise aansluiten bij de sterkte van de reguliere eerstelijns- en welzijnssector. Ze legt zich toe op het ontmoeten en (h)erkennen van een persoon met een psychische moeilijkheid, binnen een niet-dwingende context. Binnen een kort tijdsbestek en vaak op vraag van een eerstelijnswerker wordt stilgestaan bij vragen, klachten of last, alsook bij mogelijkheden tot empowerment.  Indien nodig exploreert men verdere hulpverleningsmogelijkheden binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 
De betekenis voor de cliënt en z’n omgeving…
 
De eerstelijnspsychologische functie …
Realiseert zich, bij voorkeur door presentie, binnen de eerstelijnszorg. Dit impliceert, naast specialistische kennis, een generalistische blik, vraaggestuurd denken en werken op maat.
Installeert in een vertrouwde omgeving vaak het eerste, snel bereikbare contact met toegankelijke, kortdurende psychologische hulpverlening voor een brede range van mensen met licht tot matig complexe psychische klachten.
Stimuleert, door het beperkend karakter van kortdurend werk, tot creativiteit in het werken met een grote diversiteit van vragen, klachten en noden. Het noopt tot het aanboren van aanwezige krachten binnen ieders context om vanuit het hier-en-nu verder te kunnen gaan.
Draagt, op niveau van preventie en vroegdetectie, bij tot het verhogen van zelfredzaamheid, het aanwenden van de veerkracht van de hulpvrager én die van mantelzorgers. Vanuit de functie worden informatie, psycho-educatie en handelingsopties toegevoegd aan de reeds beschikbare perspectieven van de hulpvrager en diens netwerk, waardoor dit versterkt.
 
 
" Een job om ervaring op bot te vieren."
 
 
De betekenis voor de zorg en het netwerk…
 
Eerstelijnspsychologisch werk …
Kan versneld structurele kwetsbaarheden en psychopathologie detecteren en getrapt toeleiden naar de meest geschikte vorm van geestelijke gezondheidszorg. Om hiertoe te komen verbindt de eerstelijnspsychologische functie zich tot intensieve samenwerking met en kennis van het hulpverleningsnetwerk, overheen de verschillende lijnen.
Draagt bij tot een verhoogde leesbaarheid en toegankelijkheid van het hulpverleningslandschap, zowel naar de cliënt, de mantelzorger als naar de verwijzer toe.
Biedt kaders aan voor mantelzorgers en de reguliere hulpverlening omheen de cliënt en bestrijdt op die wijze handelingsverlegenheid inzake geestelijke gezondheidsproblematiek en dit mede door presentie van de functie en regelmatige communicatie met reguliere generalistische hulpverlening.
Vindt bij uitstek zijn betekenis in die nauwe samenwerking met partners binnen de gezondheidszorg en welzijnssector. Om een hulpvraag op een laagdrempelige manier te kunnen beluisteren, kan deze functie zich uiten in verschillende werkwijzen, locaties en samenwerkingsverbanden.
Deze betekenissen van de eerstelijnspsychologische functie illustreren de winst aan vermaatschappelijking die door de structurele uitbouw ervan kan worden gemaakt.
 
 
" Een job in verbinding."
 
 
 
Onderschrijft u deze winst?  Klik dan op onderstaande button en vul uw naam, functie en organisatie in: 
 
 

KLIK HIER

 

 

Voor meer informatie over ELP en deze actie kan u contact opnemen met Marc Tack, functieverantwoordelijke functie 1, via m.tack@cggeclips.be.